Api uquid vn

Sự xuất hiện của các chất tương tự mà giữa các hệ thống thanh toán khác theo tiêu chuẩn của chức năng, độ tin cậy và an toàn là không trong vòng vài năm tới. Các kỹ sư Uquid đã tạo ra công cụ như vậy cho phép bất kỳ cấu trúc doanh nghiệp để tổ chức bất kỳ quá trình on-line bán hàng của các sản phẩm, dịch vụ hoặc truy cập vào nội dung với yên thân và an toàn tối đa.

Nếu bạn muốn chấp nhận thanh toán trực tuyến trên trang web của bạn xin vui lòng đọc:


uquid.docx  version 1.0 (backward compatible)
or : api.pdf


bản mẫu chứng minh việc sử dụng các API Uquid có sẵn ở đây:
Php sample  version 1.0 (backward compatible)