Features and limits vi


There are some standard usage limits for Uquid Prepaid Visa Card:
Rules SILVER ( KYC1 Level 1) GOLD ( KYC1 Level 2)
USD EUR GBP USD EUR GBP
POS Rules              
Number of purchases Per day no limit no limit no limit no limit no limit no limit
Value of purchases Per day no limit no limit no limit no limit no limit no limit
ATM Rules              
Number of ATM transactions Per day 2 2 2 2 2 2
Value of ATM withdrawal Per ATM Transaction $200 €200 £160 $1,000 €1,000 £800
Value of ATM withdrawal Per day $400 €400 £320 $2,000 €2,000 £1,600
Maximun ATM withdraw Lifetime $1,000 €1000 £800 no limit no limit no limit
Loading Rules              
Max any single load Per Day $2,500 €2,500 £2,000 $10,000 €10,000 £8,000
Max any daily load Per Day $2,500 €2,500 £2,000 $20,000 €20,000 £16,000
Max any lifetime load Lifetime $2,500 €2,500 £2,000 no limit no limit no limit
Bank Loads              
Max single load Per Transaction $500 €500 £400 $5,000 €5,000 £4,000
Max daily load Per Day $500 €500 £400 $5,000 €5,000 £4,000
Maximum lifetime Bank loads Lifetime $2,500 €2500 £2,000 no limit no limit no limit
Number of Bank Loads Per Day 2 2 2 2 2 2
Corporate Loads              
Max single load Per Day $2,500 €2,500 £2,000 $10,000 €10,000 £8,000
Max daily load Per Day $2,500 €2,500 £2,000 $20,000 €20,000 £16,000
Max lifetime load Lifetime $2,500 €2,500 £2,000 no limit no limit no limit
Number of Corporate loads Per Day 2 2 2 5 5 5
P2P Transfers              
Number of P2P transfers Per Day 2 2 2 5 5 5
Value of P2P transfers Per Txn $100 €100 £100 $1,000 €1,000 £1,000
Max lifetime load Lifetime $2,500 €2,500 £2,000 no limit no limit no limit

Sau khi bạn nhận được thẻ của bạn, chúng tôi có thể nâng cấp trạng thái của bạn để tăng giới hạn.
 
Để nâng cấp card của bạn, vui lòng cung cấp một bản sao có độ phân giải cao của một tài liệu chính thức và một bằng chứng về nơi cư trú cho các địa chỉ gắn với thẻ của bạn.
  (Mất 3> 4 ngày làm việc để nâng cấp)

các văn bản, giấy tờ này:
Giấy phép sao chép
Bản sao hộ chiếu
Chính phủ Ban hành thẻ ID
bằng chứng có thể chấp nhận các tài liệu cư trú *:
Bất kỳ hóa đơn tiện ích (như hóa đơn tiền điện, hóa đơn internet, hóa đơn điện thoại ...)
hóa đơn thẻ tín dụng
 
* Các bằng chứng về tài liệu cư trú không được lớn hơn 3 tháng cho đến nay
* Bạn không thể nâng cấp cho thẻ visa ảo